Inner Beauty Praktijk Astrid, gevestigd aan de Mozarthof 34, 4536 AV Terneuzen,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contact gegevens: Inner Beauty Praktijk Astrid, Mozarthof 34, 4536 AV Terneuzen, tel: 06 418 73 862, www.innerbeautyastrid.nl.

A. de Graaf is functionaris gegevensbescherming van Inner Beauty Praktijk Astrid te bereiken via info@innerbeautyastrid.nl of 06 418 73 862.

 

PERSOONS GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 

Inner Beauty Praktijk Astrid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- voor- en achternaam

- geslacht

-geboortedatum

-adresgegevens

-telefoonnummer

-e-mail adres

- overige persoons gegevens die u actief verstrekt  in correspondentie en telefonisch dan wel in persoonlijk gesprek .

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 

Inner Beauty Praktijk Astrid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

- gezondheid, gegevens mbt gezondsheidsklachten dan wel aandoeningen die van belang zijn voor ons om te bepalen welke behandeling geschikt is en welke behandelingen juist niet gegeven mogen worden.

 

MET WELK DOEN EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

 

Inner Beauty Praktijk Astrid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- verzenden van onze nieuwsbrief

-u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en produkten

- om goederen en diensten bij u af te leveren

-Inner Beauty Praktijk Astrid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

 

Inner Beauty Praktijk Astrid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inner Beauty Praktijk Astrid) tussen zit. Inner Beauty Praktijk Astrid maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of systemmen: Excel : voor de gehele boekhouding, LaPosta voor het maken en verzenden van nieuwsbrieven, Outlook voor het verzenden van nieuwsbrieven, windows mail: voor het verzenden van email.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 

Inner Beauty Praktijk Astrid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:5 jaar en daarna net zolang als men klant is bij Inner Beauty Praktijk Astrid,  ivm de uitgevoerde behandelingen en hierop voor een volgende afspraak terug kunnen kijken en te refereren ook zodat we weten hoe een klant de behandeling ervaren heeft en of er bijzonderheden waren, tevens voor de belastingadministratie zodat via de agenda gecontroleerd kan worden.

Adres tevens 5 jaar, kan gebruikt worden voor het afgegeven, versturen van produkten, dan wel om iemand te contacteren.

 

DELEN VAN PERSOONSGEVEVENS MET DERDEN

 

Inner Beauty Praktijk Astrid verstrekt uitsluitend aan derdden en alleen indien dit nodig is voor het uitvoeren van deze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN:

 

Inner Beauty Praktijk Astrid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inner Beauty Praktijk Astrid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beshikking in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innerbeautyastrid.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ(Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Inner Beauty Praktijk Astrid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEVENS BEVEILINGEN

 

Inner Beauty Praktijk Astrid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact of via info@innerbeautyastrid.nl